nước hoa singapore

Tag Archives: tuyen dung va dao tao bao ve chuyen nghiep

Đào Tạo Bảo Vệ – Vệ Sĩ

dich vu dao tao bao ve

ĐÀO TẠO DỊCH VU BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Dich vu bao ve – Thực hiện Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ và huấn luyện bảo vệ, Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành ... Read More »